Likwidacja szkody

Szkoda komunikacyjna - sprawca nieubezpieczony

Wypadek drogowy spowodowany został przez pojazd z polskimi numerami rejestracyjnymi, nie posiadający komunikacyjnej polisy OC. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody osobowe i majątkowe. *

Jeżeli zostałeś poszkodowany

- spisz na miejscu zdarzenia:
dokładną datę i miejsce zdarzenia,
numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
jeśli to możliwe - numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła,
- zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia,
- wezwij Policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku.
- jeżeli sprawca nie ma przy sobie polisy OC i nie jesteś pewien czy w ogóle ma aktualne ubezpieczenie - możesz to sprawdzić na stronie UFG (Sprawdzenie OC sprawcy wypadku)

Zgłaszanie szkody

jeżeli sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, swoje roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.
w przypadku szkody w mieniu (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco. Gdy ma taką polisę, wówczas to z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś zrekompensuje dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC, czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku (Art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Co dalej

- firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania.
- po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje - zostaniesz o tym poinformowany.
- termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.

Poszkodowany podmiot zagraniczny
Jeżeli spowodowałeś wypadek, w którym poszkodowanym jest podmiot zagraniczny, a nie masz ważnej polisy komunikacyjnej OC – straty poszkodowanego pokryje jedna z międzynarodowych instytucji. Licz się jednak z koniecznością zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Odszkodowanie dla poszkodowanego cudzoziemca wypłaci tzw. organ odszkodowawczy, zazwyczaj odpowiednik UFG za granicą (Organy odszkodowawcze). Następnie jednak wystąpi on do Ciebie – poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – o zwrot wypłaconego odszkodowania.

_________________
* UFG odpowiada również za wypadki spowodowane przez nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przy­dzielone mu przez właści­we władze. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach: Unii Europejskiej, Andory, Chorwacji, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii (formalnie chodzi o te państwa, których biuro narodowe jest sygnatariu­szem Jednolitego Porozumienia mię­dzy Biurami Narodowymi - Regulami­nu Wewnętrznego)
Szkoda rolna - rolnik nieubezpieczony

Wypadek spowodowany został przez rolnika nie posiadającego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Jeżeli zostałeś poszkodowany w tym wypadku – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie takie należne jest również w sytuacji gdy szkoda została wyrządzona przez osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, z nieubezpieczonym rolnikiem, lub pracującą w jego gospodarstwie rolnym . Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

Polisa OC rolników zapewnia wypłatę odszkodowania m.in. za szkody związane bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn itp.) oraz za szkody, których wyrządzenie nastąpiło na drodze publicznej (ruch pojazdów, przepędzanie zwierząt).

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego ma obowiązek wykupić polisę OC. Obejmuje ona odpowiedzialność cywilną rolnika, jego domowników oraz każdej osoby, która pracując w jego gospodarstwie rolnym wyrządzi szkodę związana z funkcjonowaniem tego gospodarstwa (OC rolników).

Procedury likwidacji szkody z OC nieubezpieczonego rolnika są identyczne jak w przypadku kolizji i wypadków drogowych (Szkoda komunikacyjna – sprawca nieubezpieczony).
Szkoda komunikacyjna - sprawca nieustalony

Wypadek spowodowany został przez rolnika nie posiadającego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Jeżeli zostałeś poszkodowany w tym wypadku – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie takie należne jest również w sytuacji gdy szkoda została wyrządzona przez osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, z nieubezpieczonym rolnikiem, lub pracującą w jego gospodarstwie rolnym . Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

Polisa OC rolników zapewnia wypłatę odszkodowania m.in. za szkody związane bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn itp.) oraz za szkody, których wyrządzenie nastąpiło na drodze publicznej (ruch pojazdów, przepędzanie zwierząt).

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego ma obowiązek wykupić polisę OC. Obejmuje ona odpowiedzialność cywilną rolnika, jego domowników oraz każdej osoby, która pracując w jego gospodarstwie rolnym wyrządzi szkodę związana z funkcjonowaniem tego gospodarstwa (OC rolników).

Procedury likwidacji szkody z OC nieubezpieczonego rolnika są identyczne jak w przypadku kolizji i wypadków drogowych (Szkoda komunikacyjna – sprawca nieubezpieczony).
Szkoda komunikacyjna - sprawca nieustalony

Wypadek drogowy spowodowany został przez nieznanego sprawcę. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – możesz domagać się odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakie są zastrzeżenia i jakich formalności należy dopełnić.

UFG wypłaci odszkodowanie tylko za następujące szkody:
- na osobie (zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji itp.),
- materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). Tu wypłata następuje tylko pod warunkiem, że w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

UFG nie wypłaca odszkodowań za kolizje spowodowane przez nieustalonych sprawców, w których nikt nie odniósł obrażeń.

Zgłaszanie szkody

- poszkodowany zgłasza swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG (Członkowie Funduszu). Żadna z tych firm nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.
- w przypadku strat materialnych (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia auto casco. Gdy ma taką polisę - z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś rekompensuje mu dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC, czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku (Art. 106 ust. 1 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Co dalej

- firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania.
- po zakończeniu sprawy, akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. O tej przesyłce informowana jest również osoba występująca o odszkodowanie.
- w Funduszu następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Gdy odszkodowanie nie przysługuje, również zostaniesz o tym poinformowany.
- termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.
- w przypadku szkody materialnej - odszkodowanie zostaje pomniejszone o równowartość 300 euro. (Art. 98. ust.1 pkt 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).
Szkoda komunikacyjna - sprawca cudzoziemiec

Wypadek drogowy spowodowany został przez nieubezpieczonego obcokrajowca. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

Wszystkie pojazdy poruszające się po polskich drogach - również te zarejestrowane za granicą - muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC:

w przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (kraje Unii Europejskiej oraz Islandii i Lichtenstein), a także Szwajcarii, Andory i Chorwacji - nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie faktu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przyjmuje się, że jeżeli pojazd ma tablice rejestracyjne - to jest ubezpieczony.
w przypadku pojazdów zarejestrowanych w krajach poza EOG, ale należących do Systemu Zielonej Karty - potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest tzw. Zielona Karta.
w przypadku pojazdów zarejestrowanych poza EOG i nie należących do Systemu Zielonej Karty, wymagane jest wykupienie tzw. ubezpieczenia granicznego, obowiązującego co najmniej 30 dni.

Jeżeli sprawca kolizji lub wypadku w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC – odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale tylko obywatelom polskim. Niezbędne jest odpowiednie zgłoszenie szkody.

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Szwajcarii, Andory lub Chorwacji:

- spisz: dokładną datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
- wezwij policję lub wspólnie ze sprawcą sporządź oświadczenie,
- jeżeli nie wiesz czy sprawca był ubezpieczony, zgłoś szkodę w najbliższym oddziale PZU SA lub Warta SA. W takim przypadku sprawę przejmuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl),
- jeżeli w ciągu 90 dni (od dnia zgłoszenia szkody) nie zostanie odnaleziony zagraniczny ubezpieczyciel sprawcy i nie wypłaci on odszkodowania – zrobi to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu z kraju należącego do Systemu Zielonej Karty:

- postępuj podobnie jak w przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie EOG,
- w sytuacji budzącej wątpliwości czy sprawca cudzoziemiec ma odpowiednie ubezpieczenie szkodę zgłoś w PZU SA lub Warta SA,
- jeżeli w ciągu 90 dni nie odnaleziony zostanie zagraniczny ubezpieczyciel sprawcy i nie wypłaci on odszkodowania – zrobi to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.


W przypadku zdarzenia, którego sprawca powinien mieć ubezpieczenie graniczne:

- spisz: dokładną datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
- wezwij policję lub sporządź wspólnie ze sprawcą oświadczenie,
- procedura likwidacji takiej szkody przebiega jak w przypadku Szkoda komunikacyjna – sprawca nieubezpieczony
Dokumenty niezbędne do likwidacji szkody

Szkoda dotyczy pojazdu:
* dokumenty pochodzenia pojazdu (faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży),
* dowód rejestracyjny pojazdu,
* polisa OC ważna w dniu kolizji,
* dokumentacja obrazująca poniesione straty (rachunki za naprawę, holowanie, parkowanie itd.),
* oświadczenie o braku dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco na uszkodzony pojazd,
* dokumenty dotyczące: okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy szkody.


Szkoda dotyczy mienia innego niż pojazd(np. zniszczenie ładunku czy przewożonych przedmiotów, zniszczenie budynku w który uderzył pojazd itp.):

a) jeżeli szkoda dotyczy przewożonych przedmiotów lub ładunku
* wykaz uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy z podaniem ich aktualnej ceny i daty nabycia,
* potwierdzenie faktu uszkodzenia rzeczy w podanej ilości - przez świadków lub Policję,
* list przewozowy i specyfikację towarów przewożonych przez przewoźnika odpłatnie (jeżeli szkoda dotyczy przewożonego ładunku),
* oświadczenie o posiadaniu dobrowolnego ubezpieczenia np.: bagażu, ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, towaru w transporcie itp.,
* dokumenty dotyczące: okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy szkody,

b) jeżeli szkoda dotyczy uszkodzonej nieruchomości
* określenie zakresu uszkodzeń i kosztu ich usunięcia,
* ekspertyza biegłego określająca zakres uszkodzeń nieruchomości, sposób ich usunięcia oraz koszt przywrócenia do stanu poprzedniego (jeżeli została sporządzona),
* rachunki za naprawę,
* dokumenty dotyczące: okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy szkody.

Szkoda osobowa(obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia):

* określenie roszczenia,
* wszelka, będącą w posiadaniu poszkodowanego, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia obrażeń powypadkowych,
* posiadane dowody poniesionych kosztów leczenia (rachunki, faktury),
* opinie i zaświadczenia lekarskie o potrzebie, ilości, okresie i rodzaju specjalnego odżywiania, stosowania określonych leków, konieczności opieki osób trzecich, rehabilitacji itp.,
* zaświadczenie o zarobkach utraconych w okresie pobierania zasiłku chorobowego i czasie rehabilitacji,
* zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości deklarowanego dochodu (kopie formularzy podatkowych),
* oświadczenie czy wypadek pozostawał w związku z zatrudnieniem,
* jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany stał się niezdolny do pracy i dochodzi renty wyrównawczej - zaświadczenie o wysokości zarobków przed wypadkiem w ujęciu netto oraz decyzje rentowe ZUS,
* dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy wypadku.

Szkoda, w której poszkodowany poniósł śmierć:

* określenie roszczenia (np. zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, renta),
* akt zgonu,
* akt zawarcia małżeństwa (jeżeli uprawnionym jest współmałżonek),
* zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dacie wypadku,
* akty urodzeń dzieci (jeżeli uprawnionymi są dzieci poszkodowanego),
* rachunki (oświadczenia) o poniesionych kosztach pogrzebu,
* rachunek za nagrobek,
* dokumentacja wskazująca na dochody poszkodowanego przed wypadkiem oraz dochody Jego małżonka,
* decyzje ZUS o wysokości otrzymanej renty rodzinnej,
* dokumenty (będące w posiadaniu osoby uprawnionej) dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody, jeżeli jest on znany.

Na podstawie informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. www.ufg.pl